Modele wyrazów z ó

NP.: maluj, malujesz, Maluje, wdruj, wdrujesz, wdruje. Aby ponownie Uruchomi? odtwarzacz, recharger stron? po zamkni?ciu OKNA w którym uruchomiony jest plik wideo zasobu. Zwiastun, podaruek, cruchna, staruszka, acuszek, Maluch, raptus, mamusia. Program Lista wyrazów ó niewymiennym przeznaczony jest dla dzieci m?odszych oraz tych, które maj? trudno z zapami?taniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje s? Tak dobrane, ?eby Dziecko nie nudzi?o si? ?wicz?c pisowni?. Przede wszystkim Dziecko ?wiczy ??czenie obrazków z wyrazami, Nast?pnie podpisuje te obrazki przechodz?c do kilkana?cie prezentacji, które maj? na celu dalsze consolidation pisowni takich wyrazów Jak NP chór, Cordoue, czó?no, Góra itp. Lekcja dotyczy Roli i Wagi Mowy w symfoniach cz?owieka, przyczyn udanego B?d? nieudanego funkcijas komunikacji… Uczniowie podaj? przyk?ady modnych wyrazów, zastanawiaj? si? nad przyczynami ich popularno?ci. Czyta… Przegl?darka Google Chrome z naruszenia b??du nie Pozwala na Odtwarzanie Tego samego pliku wideo w dwóch zak?adach, dlatego musieli?my zamkn?? dix odtwarzacz.

SchemaT wyja?niaj?cy wykrzyknika Poj?cie. Tablica Zawiera przyk?ady u?ycia w zdaniu. piszemy w wyrazach zakoczonych na:-WKA, NP.: amigwka pocztwka zotwka Wyjtki: skuwka, wsuwka, zasuwka. NP.: St-Stoy Wiz-wioz trjka-Troje przyjacika-przyjaciel NIS-niesie sidmy-Siedem skrt-skraca MWI-mawia répété-powtarza piszemy w wyrazach zakoczonych na:-WNA, NP.: nowakwna kucwna piszemy w wyrazach zakoczonych na:-w, NP.: julianw tarw opatw z laSW Chop CW piszemy na pocztku wyrazw: semka, smy, w, wczesny, wczenie, wdzie. Utrwalenie Zasad pisowni wyrazów z “ch” i “h”. Licencja domowa. Programme przeznaczony jest dla dzieci m?odszych oraz tych, które maj? trudno z zapami?taniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. U piszemy w czasownikach typu: CZU, ku, ku, PRU, SNU, NP.: Czuje, KUJ, KUJ Pruj, Snuj..