Modele hotarari consiliu local

HCL 85 – Hot?râre privind acordarea normei de hran? personalului Direc?iei générale de Poli?ie Local? Sector 6 HCL 4 DIN 31.01.2012 – Hot?râre privindacordul Consiliului local Al Sectorului 6 al Municipiului Bucure?ti pentru preluarea în administrare a unor terenuri de la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale HCL 81 – Hot?râre privind sollicitarea c?tre Consiliul General al Municipiului Bucuresti în vederea transmiterii în administrarea Consiliului local Al Sectorului 6, prin Administra?ia ?colilor Sector 6, un unui Teren în suprafa?? de 1200 m.p., asainissemént în Dr. Taberei Nr. 34, Sector 6, aflat în domeniul public Al Municipiului Bucure?ti în vederea construirii unei gr?dini?e HCl 46din 24.03.2011 – hot?râre privind stabilrea ?i aprobarea obiectivelor ?i bunurilor DIN sectorul 6 pentru care va fi asigurat? protectie razem de c?tre Direc?ia General? de poli?ie local? Sector 6 HCl 239 DIN 12.11.2009-hot?râre privind aprobarea sus?inerii Risco de c?tre Consiliul local Al sectorului 6 a Copilului Moraru Maria, N?scut la Data de 02.02.2001, aflat în plasament la Doamna linoiu alis HCl 93 – Hot?râre privind împuternicirea Directorului General al Direc?iei générale de Poli?ie Local? Sector 6 în vederea efectu?rii demersurilor LEGALE pentru încetarea contractului de concesiune de servicii Nr. 3/2010 încheiat Cu S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L. HCL 11 – Hotarare privind modificarea Anexei Nr. 2 la Hot?rârea Consiliului local Al sectorului 6 118/27.04.2017 privind aprobarea contract?rii unei/unor finan??ri externe în baza garanti?iilor PROPRII, în valoare de pana la 60.000.000 euro sau echivalentul în Lei pentru o perioad? de pana la 22 de Ani ?i perioad? de gra?ie de pana la 4 Ani, în vederea asigur?rii finan??rii ?i/sau cofinan??rii m?surilor de eficien?? energetic? ce se vor mise en œuvre la BLOCURILE de locuin?e ?i la cl?dirile publice DIN sectorul 6 al Municipiului Bucure?ti HCl 312 – hotarare pentru completarea Hot?rârii Consiliului secteur local 6 Nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere astuce, precum ?i a taxei de închiriere a unui Loc pentru parc?rile supraterane SMART PARKING HCL 80 DIN 25.03.2010 – Hot?râre privind aprobarea Planului urbanistique de detaliu – “Calea Giule?ti Nr. 5 “, Sector 6, pentru extindere construc?ie existent?, PE un Teren în suprafa?? de 4162 m.p. domeniul public Al Municipiului Bucure?ti administration de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti prin Administra?ia Spitalelor ?i serviciilor MEDICALE Bucure?ti, conforme H.C.G.M.B. Nr. 425/22.12.2008 HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei Hot?rârii Consiliului local Al Sectorului 6 Nr.

280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hot?rârii Consiliului local Al Sectorului 6 Nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hot?rârii Consiliului local Al Sectorului 6 Nr. 145/30.06.2016 privind num?rul, denumirea ?i componen?a Comisiilor de specialitate ALE Consiliului local Al Sectorului 6 HCL 169 – Hotarare privind sollicitarea c?tre Consiliul General al Municipiului Bucure?ti de a împuternici Consiliul local Al Sectorului 6 s? hot?rasc? în vederea aprob?rii Strategiei locale integrat? de dezvoltare durabil? a Sectorului 6, Bucure?ti pentru perioada 2017 – 2023 HCL 173 DIN 15.12.2011 – Hot?râre privind sollicitarea c?tre Consiliul General al Municipiului Bucure?ti a împuternicirii exprese pentru înfiin?area de c?tre Consiliul secteur local 6 prin Direc?ia General? de asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Sector 6 a unei societ??i comerciale pentru desf??urarea unor Activit??i de comer? electronic cu produse de baz? HCL 155 – Hot?râre pentru modificarea ?i completarea Anexei Nr.